T3 2020 Uppdrag. Kommentar T3 2020
.
Främja den lokala näringslivsutvecklingen genom att dela upp fler upphandlingar i mindre delar (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Upphandlingskontoret har följt gällande lagstiftning som säger att varje upphandling ska delas upp i mindre delar. I de fall det inte varit möjligt eller om det inte har varit att föredra så har kommunen motiverat varför inte upphandlingen delats upp. Upphandlingskontoret har under 2020 anordnat anbudsskolor för att lära leverantörer hur anbud ska ska lämnas för att öka andelen inlämnade anbud. 

.
Utred hur miljökrav ska formuleras i upphandlingar för att både uppfylla kommunens miljömål och möjliggöra för fler och mindre entreprenörer att lämna anbud (KS)

Uppdraget är genomfört under året

En utredning har gjorts av Upphandlingskontoret i samverkan med Näringslivskontoret kring kravställande i kommunens offentliga upphandlingar för att möjliggöra för fler och mindre entreprenörer att kunna lämna anbud.

.
Utveckla dialogen och processen med företagare kopplat till myndighetsutövning (KS, MSN, SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

Flertalet aktiviteter har genomförts för att utveckla dialogen och processen med företagare kopplat till myndighetsutövning. Företagslotsen har fortsatt sitt arbete, bl.a. genom att kommunen har utvecklat tillståndsguiden. E-tjänster utvecklas kontinuerligt och samverkan har inletts med samhällsbyggnadsförvaltningen där fyra olika dialoggrupper tillskapats. En förenklad upplaga av Riktlinjer för serveringstillstånd har beslutats och publicerats.

Miljö och hälsa planerar att genomföra dialogmöten med verksamhetsutövare. Dialogmötena har skjutits på framtiden på grund av Coronapandemin och det pressade läget för näringslivet. Förvaltningen fortsätter att utveckla e-tjänster för att underlätta för verksamhetsutövare.

.
Utveckla samarbetet mellan destinationsbolag, handel, fastighetsägare och kommun när det gäller Östersunds stadskärna (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Under året har samarbetet mellan destinationsbolag, handel, fastighetsägare och kommun utvecklats. Bland annat deltar alla parter i en styrgrupp för stadskärnans utveckling. Samarbetet har också stärkts med anledning av rådande pandemi där parterna tillsammans arbetat fram flera stödpaket som kommunen finansierat.

Samarbetet mellan kommunen och Destinationsbolaget, som sker inom ramen för det upphandlade turistbyråavtalet, är mycket bra och sker i nära samförstånd vilket även visat sig extra tydligt under pandemin.

.
Genomför insatser som bidrar till att öka andelen kvinnor som är företagare (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Flera aktiviteter har genomförts under året. Bland annat har en föreläsningsserie inom jämställdhet. mångfald och normer genomförts för kommunens näringsliv vilken var mycket välbesökt och uppskattad. Kvinnliga näringslivsprofiler har aktivt lyfts fram i samband med t.ex. utbildningar och företagsträffar. Vidare har samtliga medarbetare på näringslivskontoret genomgått en mycket omfattande internutbildning inom jämställdhet, mångfald och normer för att bättre kunna stödja kvinnor i deras företagande. En tillfälligt anställd tjänsteman har arbetat med bland annat detta uppdrag under maj till december 2020.

.
Ta fram en bostadsförsörjningsstrategi (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Arbete pågår inom Mark- och exploateringskontoret men är inte klart.

.
Samordna insatser för att förkorta personers väg till arbetsmarknaden (SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

Kartläggningsteam är inrättat och handlingsplan utifrån riktlinje för lokal arbetsmarknadspolitik är framtagen.

.
Samordna insatser för att främja arbetet med kommunens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Ett flertal insatser har gjorts under året utifrån uppdraget. Bland annat har kommunen varit delaktiga i projektet Arbetsmarknadskunskap tillsammans med Handelskammaren. Det har också arrangerats en föreläsningsserie inom jämställdhet, mångfald och normer för kommunens näringsliv som var mycket välbesökt och uppskattad. En omfattande näringslivsundersökning har genomförts där ett stort antal av kommunens företag tillfrågats om bland annat sitt kompetensförsörjningsbehov. Utifrån detta har utbildningsbehov av YH-utbildningar, vuxenutbildningar hos näringslivet förmedlats vidare. Underlaget från undersökningen kommer att ligga som underlag för kommande aktiviteter under 2021.

.
Genomför integrationsfrämjande insatser utifrån Kommunövergripande satsningar för integration (KS, SAN, KFN, BUN, VON)

Uppdraget är genomfört under året.

En rad olika aktiviteter och insatser har gjorts i de olika förvaltningarna utifrån Kommunövergripande satsningar för integration. Bland annat inom Kommunstyrelsen så pågår ett samarbete mellan Näringslivskontoret och Område HR kring en kompetensförsörjningskampanj samt en kartläggning av behov kopplat till gruppen unga under gymnasielagen. Framskrivande av en roll för att koordinera arbetet gentemot arbetsgivare pågår.

Barn- och utbildningsnämnden har insatser som redan är i gång bland annat har Öppna förskolan med hjälp av medel från Länsstyrelsen arbetat för att nå en större andel utrikesfödda föräldrar. Kultur- och fritidsnämnden har bland annat anställt språkstödjare och stöttar med tolkning i hela kommunen. Fritidsgårdsverksamheten har beviljats medel från Länsstyrelsen som gjort det möjligt att anställa en person med musik som bas och arbetar bland annat tillsammans med "Hej främling". I samverkan med civilsamhället pågår ett utvecklingsarbete för att skapa introduktion till föreningsaktiviteter i samarbete med föreningslivet.

Även Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter har genomfört åtgärder i enlighet med beslutad plan för Integrationsfrämjande insatser. Exempelvis "Barn i start" ett samarbete med Svenska kyrkan för en lyckad anpassning och integration sett till barnets egna migrationsprocess, ekonomikurser i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan, Inkludera Mera, samverkan med mödravårdscentralerna, barnavårdscentralerna och familjecentralerna med integrationsfokus. 

Vård-och omsorgsnämnden har fortsatt sitt arbete med integrationsfrämjande insatser med syfte att underlätta rekrytering, bland annat så har de satsat på en inkluderingssamordnare som stöttar individer som är i behov av att integreras på arbetsmarknaden samt handledare på arbetsplatser (språkombud).