Politiska nyckeltal   Kommentar Kolada
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
2020-05-19

Insikt mäter kundnöjdhet hos de medborgare som varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning under året.

2019 visade index en högre kundnöjdhet med myndighetsutövningen i Östersunds kommun jämfört med både jämförbara kommuner och riket.

 

U07451
Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud
2018-12-27

Bland det hundratal kommuner som lämnade uppgifter inom detta område 2018 så placerade sig Östersund i det övre skiktet. Resultatet har förbättras jämfört med 2016.

U00403
Nöjd Region-Index - Bostäder
2018-12-27

Drygt 100 av landets kommuner ingick i underlag 2018 och Östersund placerade sig här ganska mitt i. Av jämförbara kommuner deltog 18 st och Östersunds placering var 8.

U07406
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.
2020-05-20

Östersunds kommun hade under 2019 ett högre antal färdigställda bostäder i flerfamiljshus/1000 invånare än både riket och jämförbara kommuner.

N07906
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.
2020-05-20

I Östersunds kommun byggdes något färre bostäder i småhus per 1000 invånare jämfört med både riket och jämförbara kommuner.

N07905
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)
2021-01-13

I Östersunds kommun har trångboddheten minskat mellan år 2017 och 2019. Utfallet är lägre än riket och jämförbara kommuner.

N07907
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
2021-01-13

Andelen förvärvsarbetande invånare 20 - 64 år har för år 2019 minskat något till 81,97% men är fortfarande högre än riket (80,39%) och jämförbara kommuner över 50 000 inv. (80,41%). Andelen kvinnor ligger på samma nivå 2019 som 2018 (81,27%). Andelen män har minskat till 82,67% år 2019 från 83,37% år 2018. 

N00914
Arbetslöshet 16-64 år i kommunen, andel (%) av registerbaserad arbetskraft
2021-01-13

Indikatorn visar andelen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i åldern 16 - 64 år i relation till arbetskraften i detta åldersspann. Utfallet för Östersund är högre år 2020 (6,2%) jämfört med år 2019 (5,49%) men ligger fortsatt under både riket (7,36%) och jämförbara kommuner (7,38%). Utfallet är högre för män än kvinnor.

N00988
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.
2021-01-13

Andelen långtidsarbetslösa i befolkningen har ökat i Östersunds kommun från 2,58% år 2019 till 2,64% år 2020 men ligger fortsatt under riket (3,78%) och jämförbara kommuner (3,88%). Utfallet för kvinnor är sämre år 2020. Utfallet för män är lika som år 2019. 

N00955
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av registerbaserad arbetskraft
2021-01-13

Indikatorn avser andelen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i relation till arbetskraften i åldern 16 - 24 år. Ungdomsarbetslösheten har tidigare minskat sedan 2012 men nu har en ökning skett från 6,74 % år 2019 till 9,3 % år 2020. Östersund ligger under riket (10,25%) och något högre än jämförbara kommuner (9,26%). 

N00983
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel (%)
2020-05-22

För år 2018 är andelen invånare, 17-24 år, som varken studerar eller arbetar lägre än för jämförbara kommuner och riket samt lägre för kvinnor än för män.

N02906
Nöjd Region-Index - Arbetsmöjligheter
2018-12-27

På fråga om möjlighet att få arbete inom rimligt avstånd så placerade Östersund sig 2018 över snittet i riket och jämförbara kommuner. Trenden har sedan 2011 varit mer positiv än riket där index har ökat från 49 till 65.

U40400
Demografisk försörjningskvot, kommun
2020-04-30

Diagrammet visar hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Utfallet för Östersunds kommun visar på en svagt uppåtgående trend. Under 2018 passerade Östersunds kommun kvoten för kommuner över 50 000 invånare. Den trenden syns även 2019.

N00927
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
2020-04-28

Andelen personer som antingen börjat studera eller arbeta efter avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet har minskat något mellan år 2018 (45,26%) och år 2019 (41,89%). Det är fortfarande högre än både riket och jämförbara kommuner. Utfall kvinnor 44,68%, utfall män 39%.

U40455
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
2020-05-25

Trenden på dem som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studerat har ökat mellan år 2015 och år 2018. År 2019 är andelen lägre än föregående år, 53,1% i Östersunds kommun jämfört med 61,7% år 2018. Östersunds kommun ligger fortfarande högre än riket och i liknande kommuner då andelen även där är lägre än föregående år. Andelen män är fortfarande högre än andelen kvinnor.

N00973
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
2020-08-26

2019 var andelen elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare 43 % vilket var en lägre andel jämfört med riket och jämförbara kommuner. Det var en högre andel kvinnor, 47 %, jämfört med män, 40 %. Östersunds kommun har ett försämrat resultat jämfört med tidigare år.

N18409