T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
.
Främja den lokala näringslivsutvecklingen genom att dela upp fler upphandlingar i mindre delar och utbilda anbudsgivarna (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

En relativt nytillsatt tjänst som avtal- och upphandlingsstrateg har arbetat strategiskt  med kommunens upphandlingsfrågor under året.
Flera aktiviteter har genomförts av näringslivskontoret inom ramen för offentlig upphandling riktade mot näringslivet. Dialog förs löpande internt i kommunen mellan näringslivskontoret och upphandlingskontoret i såväl operativa som strategiska frågor. 

.
Genomför åtgärder så att Östersunds kommun har Sveriges bästa företagarklimat för kvinnor som är företagare (KS)

Uppdraget är genomfört under året. 

Ett flertal workshops har under året arrangerats med syfte att lyfta fram kvinnors företagande och deras förutsättningar. Såväl externa som kommuninterna aktiviteter har arrangerats under året där jämställdhet, mångfald och normer har diskuterats.
Då inga nyckeltal/undersökningar finns att tillgå är det svårt att bedöma om åtgärderna lett till att Östersund idag har Sveriges bästa företagarklimat för kvinnliga företagare.

.
Samordna insatser för att främja arbetet med kommunens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov (KS, SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

Under året har berörda förvaltningar deltagit i arbetet kring den beslutade Riktlinjen för lokal arbetsmarknadspolitik. En kommunövergripande processkartläggning för arbetsmarknadspolitiken har genomförts. Regelbunden dialog med näringslivskontoret kring näringslivets behov av kompetens och utbildning har förts. Kommunens näringslivsundersökning har analyserats och följts upp. Analys av behov har tagits med i planering och dimensionering av vuxenutbildningen. Område HR har en strategisk del i arbetet och ansvarar för att lyfta och bevaka det interna kompetensförsörjningsbehovet då arbetsmarknadspolitikens möjligheter är ett viktig del för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov.

.
Anpassa utbudet av arbetsmarknads- och studieförberedande insatser (KS, SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

Bland annat så finns beslut att Inannförskapsakademin ska ingå i Social- och arbetsmarknadsförvaltningen från och med april 2022. Ett aktivt arbete med att inkludera målgrupper som står utanför arbetsmarknaden har skett i samarbete mellan olika aktörer. Ett Coach/utbildningsprogram hos Navigatorcentrum med arbetsmarknadsinriktning för språksvaga (18-65 år) är färdigställt och startar januari 2022.

.
Genomför integrationsfrämjande insatser (SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

Anpassningar av handlingsplanen för integrationsfrämjande har gjorts utifrån Covid-19 samt budget. I samverkan med övriga aktörer och samverkansparter genomfördes aktiviteter genom olika projekt och initiativ som enheten Integrationsservice är med i.