Nämnd T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
(Miljö- och samhällsnämnden) .
Öka kunskapen om hållbart byggande och arkitektur internt och externt.

Olika informationsinsatser och andra aktiviteter har genomförts under året. Arbetet kommer fortsätta även under 2022 med olika aktiviteter inom bl.a. energirådgivning och arkitektur. En förstudie pågår om möjlighet att ställa krav på utsläppsfria arbetsmaskiner vid något internt pilotprojekt.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Se till att åtgärderna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram införs i relevanta processer.

Miljöbalksgruppen har beskrivit nämndens ansvar för frågorna i sin behovsutredning. Inledande aktiviteter har tagits med i verksamhetsplanen för 2022. För att lösa uppdragen i sin helhet behövs utökade resurser.

(Miljö- och samhällsnämnden) .
Utveckla samarbetsformer och rutiner för att nå en hållbar samhällsutveckling.

Uppdraget kommer även fortsätta under 2022 med bl.a. genomförande av en Workshop för att förbättra processer och rutiner kring tidiga skeden och planarbete med fokus på hållbarhetsmålen.

 

(Tekniska nämnden) .
Minska felsorterade hushållsavfallet

Arbetet är startat men kommunen och våra invånare har en lång väga att gå. Uppdraget har pågått och kommer att pågå i många år framåt.

Beräknad mängd hushållsavfall och eventuell minskning för 2021 finnas att hämta i Avfall Web i april 2022.

(Tekniska nämnden) .
Öka kundnöjdheten på återvinningscentralen

Arbetet med Grönt kort vid ÅVC Lit pågår enligt plan, men utredningen kring mobil ÅVC dröjer. Mobil ÅVC hänger till viss del även ihop med utredningen runt Kretsloppsparken. 

Nyckeltalet kommer från enkäten "Kritik på teknik". Ny enkät ska genomföras under 2022.

(Tekniska nämnden) .
Ta fram en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning

I samarbete med säkerhetschef och kunder har sektorn arbetat fram en beredskapsplan som fastställts i Teknisk nämnd. I planen identifieras även aktiviteter som behöver genomföras under 2022. Valda delar av planen behöver även förankras ute i köken.