T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
.
Minska de fossila koldioxidutsläppen (Alla)

Uppdraget är genomfört under året

Kommunen har genomfört åtgärder för att nå en fossilfri fordonsflotta, ökad cykling, minskad konsumtion och cirkulär ekonomi, kampanjer och informationsåtgärder för elever och invånarna samt drivit spetsprojekt inom elflyg och cykelmätning. Förmånerna i Benify/Fördel Östersund har genomgått en översyn och anpassats för att inte bidra till direkta koldioxidutsläpp. Nya riktlinjer för måltider har beslutats.

För att finansiera kommunens omställningsprojekt så söks externa projektmedel, ex för Viable cities "Klimatneutralt Östersund 2030", Stadsmiljöavtal för cykelåtgärder samt Klimatledarna och upphandling. Kommunkoncernen finansierar även ett antal investeringar med hjälp av gröna obligationer, och den sjätte gröna obligationen har getts ut.

.
Genomför påverkanssatsningar för ökad cykling (MSN, KFN)

Uppdraget är genomfört under året.

För att nå fossilfritt Östersund 2030 så behöver färdmedelsfördelningen ändras och andelen aktiva transporter öka. För att förstärka effekten av de investeringar som görs i cykelinfrastruktur så genomförs påverkanssatsningar. Under året har reseappen RESVIS fortsatt utvecklas och förlanserats, den ska motivera medborgarna att resa hållbart. Appen är även ett analysverktyg för resvanor och resflöden. Huvudlanseringen av appen planeras våren 2022

Vintertramparna 2021/2022 är i full gång med 100 deltagare.

Kampanjen Cykelvänlig arbetsplats genomförs med 20 deltagande företag, vilket omfattar ca 900-1000 anställda. Aktiviteten fortsätter 2022 då kommunen ska delta i en nationell satsning.

Under året har ett Cykelråd startats upp för medborgardialog med cyklister, för att identifiera utvecklingsområden.

.
Delta i projekt med RISE om simulering och färdplan för ökad kunskap om smarta trafiklösningar och automatiserade fordon (MSN)

Uppdraget är genomfört under året.

En ansökan har gjorts inom Horizon 2020, men projektet beviljades inte medel. har ej. En förfrågan har inkommit från  Applied Autonomy gällande ett projekt med självkörande buss. Beslut om en ev ansökan kommer att tas under 2022.

.
Utred behov av nya ladd-stationer för den interna elbilsflottan (MSN)

Uppdraget är genomfört under året.

Utredningen har genomförts i samverkan med Teknisk förvaltning. Fokus har varit, var och hur, laddstationer på landsbygden kan uppföras. Det är framförallt laddplatser för hemtjänstens bilar som man planerar för, exempelvis i Fåker, Orrviken, Lit och Brunflo. Utbudet och prestandan på laddbara bilar ökar, räckvidden ökar  och det finns fler fyrhjulsdrivna modeller att välja mellan. Det finns statliga investeringsbidrag att söka. 

.
Minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och anläggningar (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Affärsområde Fastighet genomför åtgärder för att minska energianvändningen i kommunens fastigheter och anläggningar. Men man konstaterar att de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga och den långsiktiga eftersläpningen byggs på. Sammantaget konstateras att minskningstakten inte är tillräcklig för att nå målbilden att minska 30 % till år 2030 jmf med år 2010. 

.
Utveckla den cirkulära ekonomin i kommunens organisation (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

En inventering av cirkulär ekonomi i kommunförvaltningen har genomförts. Behov har identifierats och förslag till åtgärder tagits fram. Under året har krav  ställts vid upphandlingar som bidrar till cirkulär ekonomi.

En motion - Undersök möjligheten att återbruka begagnade kontorsmöbler 00579-2020, har hanterats i kommunfullmäktige och man beslutade bifall. Ett medborgarförslag:- Starta fritidsbanken i Östersund. dnr 00317-2020, bifalls genom att kultur och fritidsnämnden och Destinationsbolaget ska ta fram förslag till genomförande. Samt att tekniska nämnden, i samband med planeringen av förutsättningarna för att ersätta Odenskogs återvinningscentral, ska beakta behovet att återbruka och tillgängliggöra utrustning för friluftsaktiviteter.
 

Projektet för återbruk av bygg- och rivningsavfall beviljades statliga medel och en projektledare har rekryterats. Förstudie-Cirkulär omställning för hållbar tillväxt har beviljats finanisering. Utfasning av engångsplast pågår.

Uppdraget fortsätter med ett tillkommande uppdrag i budget 2022.

.
Öka användningen av alkaliskt vatten inom kommunens verksamheter (TN)

Uppdraget är genomfört under året.

Sektor Städs intention är att öka tillverkningen och distributionen av alkaliskt vatten för kemikaliefri städning. Man har fört en dialog med kommunens verksamheter och identifierat åtgärder för att kunna införa alkaliskt vatten på fler enheter. Pandemin och restriktioner har dock gjort det lite svårare att nå ut med information och besöka kunder för visning av produkten.

På Sektor Avfall VA anlitas Städ och Service inom sektorns alla verksamheter. Sektor Måltidsservices egenkontrollprogram Säker mat/rengöring är reviderad till förmån för alkaliskt vatten, och användandet ökar. Städning med alkaliskt vatten har införts på Storsjöbadet, Brunflobadet samt campingen. På Östbergsbadet och Litsbadet har införandet påbörjats. Fordonsenheten ska testa alkaliskt vatten i sin personbilsverksamhet, där tvätt och städ ingår. Inom sektor Fastighet har det skett både test och uppmuntran att använda alkaliskt vatten vid rengöring av olika ytor vid service och underhåll. Även enheter på barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen har börjat använda alkaliskt vatten under året. 

.
Öka andelen upphandlade närproducerade livsmedel (TN)

Uppdraget är genomfört under året.

Andel inköp av närproducerade livsmedel har ökat marginellt. På Offentliga måltidens dag den 21 oktober serverades grönsaker från Ås Trädgård och Trappnäs grönsaker i alla kök. En planerad workshop med tema samisk mat, för kockarna på förskolan, fick tyvärr skjutas upp på grund av pandemin. Ett arbete pågår kring hur kommande livsmedelsupphandlingar ska utformas.