T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
.
Minska matsvinnet inom barn- och utbildningsverksamheten (BUN, TN)

Uppdraget är genomfört under året.

Matsvinnet minskade 2021 jämfört med tidigare år. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Måltidsservice upprättat och genomfört en plan för att minska matsvinnet. Arbetet har främst skett genom köken på varje enhet och skolornas/förskolornas miljöombud. Det har bland annat genomförts gemensamma träffar med miljöombuden, gjorts informationsmaterial och tagits fram utbildningsmaterial. Andra exempel på aktiviteter för minskat matsvinn är ökad försäljning av "restmatlådor" samt att elever fått lära sig laga mat med matsvinn i hemkunskapen. 

.
Stadieindela kommunens skolor enligt läroplanen (BUN)

Uppdraget är inte genomfört under året

Uppdraget att stadieindela kommunens skolor enligt läroplanen är genomfört med undantag för Marieby skola. Det har varit oklart om Marieby skola i framtiden ska organiseras som en skola med årskurserna F-3 eller årskurserna F-6. Förutsättningarna för Marieby skola att långsiktigt kunna vara organiserad som en skola med årskurserna F-6 har undersökts under 2021. En fördjupad förstudie har också genomförts under 2021 för att se hur detta går att lösa lokalmässigt både på kort och på lång sikt. Den 17 december 2021 beslutade Barn- och utbildningsnämnden (under förutsättning att Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd) om åtgärder som innebär att Marieby skola organiseras som en skola med årskurserna F-6 från och med HT-2022. Det innebär att alla kommunens skolor från och med HT-2022 kommer att följa läroplanens krav på stadieindelning.

.
Genomför insatser för att öka måluppfyllelsen för alla grundskolans stadier inklusive förskoleklass med beaktande av Skollagens skrivning om alla elevers rätt till ledning och stimulans utifrån sina förutsättningar (BUN)

Uppdraget är genomfört under året.

Nya strukturer för kvalitetsarbete har arbetas fram och ett implementeringsarbete är påbörjat. Strukturerna innehåller tydliga uppföljningar på alla nivåer med fokus på undervisningens kvalitet. Syftet med arbetet är att öka organisationens förbättringskapacitet. Ett antal åtgärder har genomförts för att öka kompetensen inom pedagogiskt ledarskap samt likvärdigheten mellan skolor och förskolor. Rektorsmöten har omorganiserats med ett ökat fokus på kollegialt lärande för att stärka rektors pedagogiska ledarskap och för att öka likvärdigheten. Verksamhetschef genomför verksamhetsuppföljningar med varje enskild rektor. Samtliga högstadier har tilldelats medel för att organisera studiegårdar i syfte att utveckla det särskilda stödet till elever.

.
Stärk samarbetet mellan skolledningar och Barn- och elevhälsan för att förtydliga och skapa samsyn kring elevhälsouppdraget (BUN)

Uppdraget är genomfört under året.

Samarbetet har under 2021 successivt förbättrats och stärkts. Dialoggruppen med rektorer utgör ett betydelsefullt samtalsforum för att etablera ökad tydlighet och samsyn i elevhälsofrågor. Gruppen har numera en stabil struktur med regelbundna möten och tydliga fokusområden som är framtagna av rektorer och elevhälsochefer gemensamt. Verksamhetschef för Barn- och elevhälsan deltar i ordinarie rektorsmöten ett par gånger per termin för att informera, diskutera och etablera relationer och kontaktytor. Revideringen av förvaltningens gemensamma Barn- och elevhälsoplan pågår i samarbete med flera rektorsrepresentanter från grundskola och grundsärskola, vilket skapar goda förutsättningar för en gemensam syn och målsättning för det framtida barn- och elevhälsoarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Sammantaget finns nu goda förutsättningar för fortsatt samarbete mellan skolledare och Barn- och elevhälsans chefer, vilket bidrar till ökad tydlighet och samsyn kring elevhälsouppdraget. 

.
Genomför insatser för att stärka och stödja rektorers pedagogiska ledarskap (BUN)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Rektorers pedagogiska ledarskap har under året stärkts bland annat genom kollegialt lärande vid rektorsmöten samt SKA-samtal (Systematiskt kvalitetsarbete) som leds av verksamhetscheferna. Verksamhetsuppföljningar är också ett sätt för verksamhetscheferna att stötta rektorerna i det pedagogiska ledarskapet. Pandemin har försenat arbetet då fysiska möten eller utbildningsinsatser enligt plan inte varit möjliga.

.
Skolfam projektet implementeras in i ordinarie verksamhet (BUN)

Uppdraget är genomfört under året.

Skolfam blev implementerat under projekttiden och är nu en del av ordinarie verksamhet