Nämnd T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
(Vård- och omsorgsnämnden) .
Förbättra medborgarnöjdheten inom VONs olika verksamheter

Arbetet med att förbättra kvaliteten och nöjdheten inom nämndens verksamheter pågår kontinuerligt. Aktiviteterna tas fram på enhetsnivå utifrån respektive enhets resultat och förbättringsområden. På sektorsnivå har man bland annat identifierat kommunikation och sociala aktiviteter som ett utvecklingsområde under 2021 inom Sektor hemtjänst & särskilt boende. I takt med att de restriktioner som pandemin medför lättar kommer inslaget av sociala aktiviteter öka. Medborgarnöjdheten har exempelvis inom Särskilt boende, ökat från 73% till 78% varpå uppdraget anses vara uppfyllt. 

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Utveckla arbetet med medborgarenkäter som en del av verksamheternas kvalitetsarbete (i alla verksamheter)

Majoriteten av samtliga verksamheter arbetar med medborgarundersökningar/enkäter som en del in sin verksamhetsutveckling. För de verksamheter som inte deltar i nationella brukarundersökningar finns det alltjämt ett fåtal verksamheter som tidigare inte haft några egna undersökningar. Egna enkäter inom korttidsverksamhet, hemtjänst, kartläggningshemtjänst samt särskilt boende för äldre genomfördes under 2021. Sektor LSS har under året utbildat hela sektorn i uppföljningsverktyget "Vinna matchen" och kommer använda detta verktyg för att genomföra medborgarundersökningar.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Fortsätta utveckla ett systematiskt arbetssätt för individärenden hos Myndighetsenheten

Arbetet fortgår med att utveckla den systematiska arbetssättet för individärenden hos Myndighetsenheten men enheten har stora utmaningar innan de är färdiga. Enheten fortsätter dock att aktivt arbeta med detta uppdrag. Nya riktlinjer och rutiner är framtagna i syfte att komma tillrätta med de brister som har uppdagats i samband med Ledningens genomgång 2019 och 2020 och i samband med den externa granskning som genomfördes 2018. De har tillfälligt anställt en metodutvecklare som skall hjälpa till med att fortsätta utveckla arbetet tillsammans med enheten. Utöver detta så kommer införandet av det nya verksamhetssystemet Viva underlätta de systematiska uppföljningarna.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Förbättra den sociala dokumentationen hos alla verksamheter inom VOF

Åtgärder för att förbättra den sociala dokumentationen genomfördes under år 2020 med bland annat utbildningar till olika personalgrupper. Under år 2021 så har arbetet fortsatt och en långsiktig plan för att höja kompetensen inom dokumentation har tagits fram. Utbildningssatsningar av personal har genomförts under hösten 2021. Området är prioriterat och ska ses som ett långsiktigt utvecklingsområde som kommer att pågå under ett flertal år framöver.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Utveckla kommunens/förvaltningens och verksamheternas synpunktshantering

Arbetet med att förbättra inrapportering av synpunkter pågår, framförallt inom sektorerna vilket har resulterat i att enheterna arbetar aktivt med denna fråga. Utbildning och information om förvaltningens synpunktshantering finns med i riktlinjen som tillämpas vid introduktion av nyanställda. Gällande utveckling av synpunktshantering så har Vård- och omsorgsförvaltningen som förslag att använda samma inrapporteringssystem för såväl avvikelser som för synpunkter. Förslaget arbetas med inom förvaltningen.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Utveckla verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kopplat till avvikelserapportering

Verksamheterna har under flera år bedrivit ett aktivt förbättringsarbete avseende inrapportering och analys av avvikelser. Förändringen med att gå från att se avvikelser som ett hot till en möjlighet till verksamhetsutveckling tar tid och behöver ständigt arbetas med. Under år 2021 har samtliga enheter haft med detta uppdrag som en del av sin verksamhetsplanering. Vid genomgång av inrapporterade uppgifter är det tydligt att hela förvaltningen har avvikelser högt upp på agendan och att det finns en struktur för att förbättra arbetet. Uppdraget bedöms vara genomförd men avvikelser är en avgörande del i kvalitetsarbetet och kommer vara ett prioriterat område för uppföljning åren framöver.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Fortsätta utveckla det fallförebyggande arbetet för att minska antalet fallolyckor

Det fallförebyggande arbetet bedrivs aktivt och löpande enligt riktlinjer och rutiner. Det planerade fallpreventiva och hälsofrämjande arbetet med hälsoträffar för äldre medborgare utan eller med små insatser från nämnden har under stora delar fått skjutas på framtiden under år 2021 på grund av pandemin. Förvaltningen arbetar med generell information via kommunens hemsida. Utskick har skett under slutet av år 2020 till samtliga medborgare 70+ där det beskrivs varför fysisk aktivitet är så viktigt. Mot bakgrund av detta uppskattade utskick så har förvaltningen även skickat ut en broschyr under 2021 med fokus på utevistelse som ett sätt att ta hand om sin hälsa. Vad gäller fysisk aktivitet erbjuder numer alla mötesplatser någon form av fysisk aktivitet varje vecka, vanligen i form av promenadgrupper.

Siffror i Kolada visar att det under 2020 var 73 fallskador/1000 invånare 80+. Kommunen ligger fortfarande högt i statistiken men minskningen av fallskador börjar synas i den långsiktiga trenden. I Kolada så presenteras statistiken med 3-årsmedel och är därför ett ”trögt” mått. Siffrorna som presenteras från ortopeden visar en viss minskning från år 2019 och en stor minskning år 2020. Förvaltningen arbetar fortlöpande på inom ordinarie verksamheter och det återstår att hålla i allt arbete och sikta mot att trenden ska fortsätta. Under perioden april år 2020 till april år 2021 hade andelen höftledsfrakturer minskat med 25% vilket tyder på att Vård- och omsorgsnämndens fokus på frågan börjar ge resultat.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Kartlägga utvecklingsbehov av digitalisering och fortsätta utvecklingen utifrån medborgar- och medarbetarperspektiv

Flera olika åtgärder har vidtagits som bl. a. implementering av en digitaliseringsgrupp inom sektor öppenvård, genomförande av digitala gruppverksamheter samt coachning för arbetssökanden inom sektor Kompetens, arbete och försörjning. 

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Säkerställ myndighetsutövningen vad gäller orosanmälningar och barnavårdsutredningar

Aktiviteterna kopplade till uppdraget är genomförda under 2021. Utbildningsinsatser har genomförts och arbetet med att se över organisationen har påbörjats och kommer att fortsätta under 2022. 

Sektor Barn Vuxen har haft stora utmaningar att hantera barnavårdsärenden under 2021. Volymerna är fortsatt höga och enheten har haft flera vakanser under hela året. Lex Sarah november 2021 och i samband med det togs en handlingsplan fram för att säkerställa att samma situation inte uppstår igen.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Öka brukarmedverkan

Förvaltningen deltar i den nationella brukarundersökningen som vänder sig till de myndighetsutövande delarna och med frågor kring bl a inflytande, delaktighet, bemötande, tillgänglighet. Inom öppenvården har en utvärdering gjorts av digitala möten, resultaten ska sammanställas och analyseras för att se hur arbeta vidare. Man deltar i SKR brukarundersökning för placerade barn och unga inom vårt stödboende Nova. Arbete pågår också inom öppenvården med att ta fram en sektorsövergripande brukarundersökning med fokus på bland annat tillgänglighet och bemötande. Inom arbetsmarknadsenheten uppmanas alla deltagare kontinuerligt att inkomma med synpunkter och kan vid avslut besvara en webenkät anonymt som följs upp 2 ggr/år.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Särskilt uppmärksamma utsatta individer (avseende våld i nära relation, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel)

Social- och arbetsmarknadsnämnden inrättade ett team för Våld i nära relation december 2020 som särskilt ska arbeta med medborgare som är utsatta för eller riskerar att utsättas för våld i nära relation, hedersrelaterat våld, prostitution eller människohandel.

Teamet ansvarar för våldsutsatta medborgares behov av stöd och insatser. Det innebär en kvalitetshöjning av arbetet som direkt kommer medborgaren till gagn och bidrar till bättre effektivitet genom att resurser samordnas. Därtill kompetensutvecklas medarbetarna genom web-seminarium gällande hedersrelaterat våld, prostitution eller människohandel.

Därtill finns frågan om våldsutsatthet stående på flera av Sektor Kompetens, arbete och försörjning enheters veckomöten av olika slag samt genomförande av någon form av webb-utbildning avseende våld i nära relation, hedersrelaterat våld, prostitution eller människohandel inom sektor öppenvård.

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Samverkan externt avseende vuxna ska fortsätta att utvecklas

Social- och arbetsmarknadsnämnden har genom förvaltningens samverkan med Region Jämtland Härjedalen upprättat en samverkansöverenskommelse år 2021-2023. 

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Samverkan internt med andra förvaltningar och bolag ska fortsätta att utvecklas

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter samverkar i stor grad både extern och internt. Internt pågår ett nära samarbete med kommunens alla förvaltningar, för att nämna några exempel; Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur och fritidsförvaltningen genom SSPF (barn/unga i riskzon) pch Boken som kompis (familjehemsplacerade barns läsförståelse). Därtill samarbetar verksamheterna nära Vård- och omsorgsförvaltningen genom bland annat tillskapande av ett boende för barn med funktionshinder, samt med Östersundshem genom Bostad Nu. 

(Social- och arbetsmarknadsnämnden) .
Förvaltningen ska presentera en flerårsplan för målgruppen barn och unga ur ett helhetsperspektiv med kostnadsanalys som underlag för effektiviserings- och förbättringsarbete. Arbetet ska leda till att så många barn och unga som möjligt ges förutsättningar till att bo och växa upp i sin familj.

En långsiktig åtgärdsplan har tagits fram. Flertalet av åtgärderna tar sin utgångspunkt i mer effektivare arbetssätt men även att utveckla samverkansformer med andra huvudmän, främst inom den sociala barnavården.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Öka kompetensen hos boenden gällande ställföreträdarens uppdrag.

Arbetet avseende att öka kompetensen hos boenden gällande ställföreträdarens uppdrag utförs parallellt med arbetet avseende riktade tillsynsinsatser. Inbjudan till informationsträff skickades ut till 10 utvalda boenden under T1.
Under T2 har informationstillfällen bokats in med 8 av de 10 boenden som erbjudits ett informationstillfälle, 9 är genomförda vid utgången av T3, det sista planerat under första halvan av januari.

Upplevelsen är att informationsinsatsen varit efterfrågad och uppskattad hos de utvalda boendena.
Insatsen kommer att fortgå under 2022 inom ramen av löpande verksamhet.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Upprätta rutin för tillsyn samt genomföra riktade tillsynsinsatser.

Uppdraget avseende att upprätta rutin för tillsyn är genomfört. Arbetet med att genomföra riktade tillsynsinsatser har utförts parallellt med arbetet avseende att öka kompetensen hos boenden gällande ställföreträdarens uppdrag.
Arbetet med riktade tillsynsinsatser har fallit väl ut och vid utgången av 2021 har 9 av 10 utvalda boenden tilldelats den tillsynsenkät som lämnats ut i samband med ett informationstillfälle vilket gör att vi bedömer uppdraget som genomfört. 
Tillsynsenkäten granskas under början av 2022 i samband med ställföreträdarnas årsredovisning.

 

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Upprätta kompetensutvecklingsplan för ställföreträdarna.

Kompetensutvecklingsplanen för utbildning och vidareutbildning av ställföreträdarna har färdigställts.
Digitala tillfällen för både grundutbildning och vidareutbildning har annonserats och genomförts under T3.

Ambition har funnits att åter erbjuda fysiska utbildningar i samtliga samarbetskommuner under perioden men med anledning av pandemin har detta skjutits fram. Under T1 2022 kommer samtliga utbildningar genomföras digitalt enligt plan.

(Gemensam överförmyndarnämnd) .
Säkerställa rutinen för rekrytering av ställföreträdare

Nytt arbetssätt påbörjat under T3 avseende rekrytering. Nytt system inköpt för ändamålet och arbetsgrupp utsedd att utveckla det nya arbetssättet. Utformning och utveckling kommer att fortgå under 2022.
Uppdraget medflyttat till verksamhetsplanen för 2022 för vidare arbete.