T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
.
Utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamheter så de blir tillgängliga för ekonomiskt utsatta grupper i Östersunds kommun (KFN)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Nämnden har ålagts att utreda eventuella möjligheter till uppstart av en eventuell fritidsbank i Östersunds kommun vilket är genomfört och resultatet kommer att lämnas vidare till ordinarie budgetprocess för år 2023.

En översyn av samtliga taxor och avgifter samt bidragsregler till studieförbunden är påbörjade men kommer att slutföras först under 2022. Riksrevisionens kommer under 2022  att presentera sin granskning av studieförbunden vilken kommer att ha påverkan på kommunens bidragsregler. Biblioteksverksamheten har tagit fram en analys för icke-användare som kommer att ligga till grund för vidare arbetsinsatser under 2022 och kulturskolan har under året nått stor framgång på El Sistema. Men såväl biblioteket som kulturskolan ser fortsatta utmaningar i hur verksamheten ska nå socioekonomiskt utsatta grupper i samhället.

.
Säkerställ att processen för evenemang implementeras (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

I dagsläget pågår inget processutvecklingsarbete då kommundirektören har beslutat avvakta arbetet med nämndsöversyn som beslutas våren 2022. 

.
Revidera och anpassa de styrmedel kommunen har för att öka jämställdheten inom föreningslivet (KFN, SAN, VON, KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Uppdraget är genomfört förutom vad gäller Kultur- och fritidsnämndens översyn av bidrag då denna beräknas var färdigställd först under 2022. Inom ramen för uppdraget har en översyn av investeringsprocessen genomförts där större investeringar ska kompletteras med en konsekvensbeskrivning utifrån perspektiven barn, jämställdhet och jämlikhet. En ny sponsringspolicy har tagits för beslut där perspektivet ökad jämställdhet fanns beaktat vid upprättandet.

Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram en ny riktlinje för bidrag till föreningslivet där föreningarnas jämställdhetsarbete är en parameter inför utbetalning av föreningsbidrag. Social- och arbetsmarknadsnämndens Riktlinje för bidrag till föreningar och organisationer har reviderats där organisationers arbete med jämställdhetsfrågor har förtydligats.

.
Utveckla samverkansformer kring näridrottsplatser och spontanidrottsytor internt i kommunorganisationen och med civilsamhället (KFN)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Den påbörjade utredningen kring samverkansformer för näridrottsplatser och sponanidrottsytor är av stor vikt inför kommande prioriteringar inom området och har haft stort fokus under 2021 men inte kunnat färdigställas. Utredningen beräknas vara slutförd juni 2022.