Nämnd T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
(Barn- och utbildningsnämnd) .
Inrikta grundsärskolans verksamhet på att säkra elevernas trygghet, kunskap och delaktighet genom att fokusera på verksamhetens undervisning, trygghet och studiero. (LGRS-11)

Grundsärskolan är inne i ett intensivt planeringsarbete inför sammanslagning till en grundsärskola när nya Odensalaskolan står färdig. Såväl organisation som kvalitetsarbete utvecklas. Enkätundersökningar som genomförts bland eleverna visar att eleverna känner sig trygga och i hög utsträckning får det stöd och den hjälp de behöver för sin kunskapsutveckling. Skolinspektionens elevenkät visar att Östersunds elever upplever en högre grad av studiero än övriga riket. Grundsärskolan kommer ändå att fokusera på att förbättra arbets- och studieron.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Ta fram en handlingsplan för ökad integrering mellan grundsärskola och grundskola

Arbetet har startats med en målbildsövning. Därefter inventerades nuvarande kultur, styrkor och svagheter på alla delar av grundsärskolan, Lillsjö och Storsjöskolan. En plan är påbörjad med åtgärder och aktiviteter för att utveckla gemensam kultur, underlätta gemensamt arbete och säkerställa en väl fungerande verksamhet. Olika möjliga organisationsmodeller har tittats på samt hur ledning ska ske. Parallellt har grundsärskolans olika delar påbörjat ett arbete (genomförs under lå 21/22) för att hitta "en" gemensam grundsärskola när Odensalaskolan är klar för inflytt.

Arbetet med att bemanna den kommande skolledningen är påbörjat och kommer att vara klart våren 2022.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Utvärdera hur vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet samt drar lärdom om och implementerar nya arbetssätt utifrån detta.

Utvärdering är gjord som visar på att vi behöver jobba mer i dialogform och inte så mycket med dokumentation och rapporter som skickas in till förvaltningen. Vi kommer att utveckla fler kvalitetsdialoger utifrån de olika läroplansområdena normer och värden, kunskaper och lärande, ansvar och inflytande och pedagogiskt ledarskap. Detta går också hand i hand med nya statliga reformer kring systematiskt kvalitetsarbete

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Inrikta fritidshemmets verksamhet på att säkra elevernas trygghet, kunskap och delaktighet genom att fokusera på verksamhetens undervisning, trygghet och studiero. (LGR-11)

Undersökningar visar att trivseln på fritidshemmen generellt sett ligger på en hög nivå. Några rektorer lyfter bristen på egna lokaler för fritidshemmet som en utmaning att förhålla sig till, som ökar kraven på god planering för att skapa förutsättningar för en undervisning med god kvalitet. Många rektorer lyfter även utmaningen med att rekrytera behörig personal till fritidshemmet.

Fritidshemmen kommer att fokusera på att utveckla ett tydligare systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp fritidshemmets måluppfyllelse enligt fritidshemmets läroplan.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Alla förskolor ska erbjuda en rolig, trygg och lärorik utbildning och undervisning som gynnar barnens lärande och utveckling (Lpfö-18)

Arbetet med SKA, så som det beskrevs i delårsrapporten och som resulterat i “Framgångsrik undervisningsgenom lek och samspel” fortgår. Förskolorna arbetar med olika lekmoduler för att kompetensutveckla sina medarbetare för att utveckla kvaliteten i förskolan. Pandemin har gjort att kvalitetsarbetet går långsammare än planerat. “Framgångsrik undervisning genom lek och samspel” är ett långsiktigt arbete och kommer att följas upp och systematiskt utvecklas.

Resultat av barnintervjuerna som genomfördes under hösten har införlivats i vårt SKA, vi har fortfarande kvar att göra samma sak med vh-enkäten.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Inför inskriven fritidsverksamhet för årskurserna 4 till 6

Inskriven fritidsverksamhet för årskurserna 4-6 är infört från 1 augusti 2021.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Utveckla ekonomistyrning för att skapa förutsättningar för att nå en budget i balans

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa den ekonomiska rapporteringen från enhetsnivå upp till nämndsnivå. Under hösten 2020 utvecklades budgetverktyget samt togs även ett prognosverktyg fram för att underlätta rapporteringen för verksamhetscheferna. Tydligare instruktioner och rutiner har löpande bearbetats fram till prognosträffar och budgetarbete. Team ekonomi har inför 2021 upprättat ett ännu tydligare årshjul för ekonomiarbetet för hela förvaltningen där det tydligt framgår vilka datum budget och prognosarbeten ska inträffa. Detta för att få en bättre uppföljning i delårsrapporteringarna på samtliga enheter och kunna sätta in åtgärder i tid utifall en verksamhet ser ut att få problem med att nå en budget i balans. Utöver detta bokar ekonomerna kontinuerliga träffar löpande under året med samtliga verksamhetschefer för att ge rätt stöd och hjälp vid uppföljning och rapportering av ekonomin. På Barn- och utbildningsförvaltningen rapporterar samtliga chefer sin ekonomi i verktyget Stratsys varje månad i en ekonomisk månadsrapport. Denna ligger till grund för den övergripande rapporteringen som sker på aggregerad nivå till Barn- och utbildningsnämnden. De månatliga rapporteringarna säkerställer att löpande uppföljning sker kontinuerligt av ekonomin i samtliga delar av verksamheten inom barn- och utbildning. Detta ger en mer rättvisande och transparent redovisning under året och ger förutsättningar för varje chef att kunna sätta in åtgärder i tid utifall ekonomin påverkas av oförutsedda händelser.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Inrikta grundskolans verksamhet på att säkra elevernas trygghet, kunskap och delaktighet genom att fokusera på verksamhetens undervisning, trygghet och studiero (LGR-11)

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete har under de senaste åren genomgått ett stort förändringsarbete. Nya processer håller på att tas fram med delaktighet av rektorer. Processerna behöver fokusera på att rätt stöd ges och utformas på rätt nivå.

De områden som arbetet inriktar sig på är elevers trygghet och studiero, samt tillgängliga lärmiljöer.

Planeringen med att utveckla det pedagogiska ledarskapet kommer att fortsätt under 2022. Med fokus på att utveckla undervisningen.