Nämnd T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
(Barn- och utbildningsnämnd) .
Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare

Inom BOUF pågår en hel del åtgärder för att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Trots en hel del insatser för att öka Östersunds kommuns attraktivitet som arbetsgivare kan inte uppdraget bedömas som grönt. Resultatet i HME-undersökningen gällande ambassadörskap visar att det fortsatt finns en hel del att göra inom detta område.

Huvudprocessen i detta är HÖK 21, ett partsgemensamt arbete som syftar till att identifiera åtgärder som kan förbättra arbetsmiljön för personal inom förskola, skola och fritidshem. Arbetet har kommit igång bra och det finns förslag som kan införas på både kort och lång sikt.

Nya lönekriterier har arbetats fram tillsammans med de fackliga organisationerna.

De senaste åren har det gjorts extra lönesatsningar på olika yrkesgrupper inom BOUF. 2022 kommer fritidspedagoger vara den yrkesgrupp som får ett extralönepåslag utöver den ordinarie revisionen.

Det har genomförts en utbildning för chefer kring samverkansarbete.

Friskvårdsbidraget har förändrats så att det från år 2022 bättre kan passa BOUFS stora yrkesgrupper som arbetar inom förskola, skola och fritidshem.

(Vård- och omsorgsnämnden) .
Genomföra åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom Vård-och omsorgsförvaltningens verksamheter

Vård- och omsorgsförvaltningen fastställde i slutet av 2020 den reviderade upplagan av "Handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplatser 2021-2023". I handlingsplanen finns det ett stort antal aktiviteter som genomförs under 2021 i syfte att minska sjuktalen. Med anledning av de brant stigande sjuktalen under pandemiåret 2021, tillsköt Vård- och omsorgsnämnden en tredubblad budget för att intensifiera arbetet kring sjukfrånvaro. Inledningsvis av året så sjönk sjuktalen avsevärt jämfört med samma period föregående år och låg vid mars månad på liknande nivå som 2019. Däremot ser vi efter sommaren en tendens till ökade sjuktal, framförallt gällande långtidssjukfrånvaro. De nationella rekommendationer gällande att "stanna hemma vid minsta symtom", påverkar självklart resultatet. Särskilt när man beaktar det faktum att majoriteten av personalen inom vård och omsorg ej kan arbeta från hemmet. 

(Tekniska nämnden) .
Skapa möjligheter till rotation i arbete och möjlighet att testa andra arbeten

Pandemin har försvårat arbetet med att skapa möjligheter till rotation och möjlighet till att testa andra arbeten. Detta arbete kan systematiseras i kompetensportalen och praktiskt genomföras när pandemin är under kontroll.

(Tekniska nämnden) .
Öka kompetensen inom HBTQ och genusfrågor och fortsätta arbeta med en tydligare värdegrund

Det har i år inte varit några speciella aktiviteter på central nivå i Teknisk förvaltning för att öka kompetensen i HBTQ och genusfrågor. Den pågående pandemin gör det svårare att samlas kring dessa viktiga frågor. På sektorsnivå har arbetet för att lyfta fram värdegrunder pågått under året. Framförallt genom arbetsplatsträffar. På några sektorer har man kommit längre och tagit fram värdeord för sin verksamhet.

(Tekniska nämnden) .
Förbättra introduktion i samband med nyanställning med bättre uppföljning

Hela processen för introduktion av nyanställda har setts över under 2021. Det sker nu en gemensam introduktion av nyanställda vid två tillfällen varje år. Där sker en förvaltningsövergripande introduktion. Den arbets/enhets-specifika introduktionen sköts på sektor/enhets-nivå. De två tillfällena för gemensam introduktion 2021, har varit digitala. Uppföljning av introduktionen sker i Kompetensportalen där enhetschefen kan följa hur medarbetaren introduceras i sitt arbete och på arbetsplatsen.