Nämnd T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
(Tekniska nämnden) .
Minska matsvinnet inom Måltidsservices uppdrag mot Vård och omsorgsförvaltningen, och på Storsjöbadet.

Matsvinnet mäts ute på avdelningarna på äldreboende av Vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare. Sektorn har bra dialog med VoF i frågan, men tyvärr har det inte funnits tid hos VoF att mäta svinn under hösten. Mätningar av tallriks- och serveringssvinn planeras att genomföras under 2022. Under hösten påbörjades dessutom mätning av Sollidenkökets eget svinn. De mätningarna ska göras även på de andra äldrematsköken framöver. Ett flertal aktiviteter för att sänka svinnet har gjorts, men inga mätningar finns att redovisa.

För Bad och camping pågår detta arbetet. Personalen är informerad och inför nya inköpsrutiner. Det har även skett en menyförändring efter utbrottet av Covid-19, för att minska svinn av färskvaror.

(Tekniska nämnden) .
Minska antalet farliga kemiska produkter

Kontinuerligt arbete pågår inom hela förvaltningen, rutin och process finns.

Måltidsservice har identifierat de kemiska riskkällorna, och genomgång har gjorts med huvudskyddsombud. Riskkällorna finns inlagda i kemikaliehanteringssystemet och kopplade till alla kök som berörs. Arbetet med kemikalieinventering och att ta bort de kemikalier som inte finns registrerade i produktkatalogen pågår enligt plan. Avkalkningsfilter för ugnar har satts in så att färre kemikalier behöver användas.

Sektor Städ och services farliga kemiska produkter finns främst i arbetsmarknadsgrupperna, Snickeri & service och Skogsgruppen. Arbetet med inventering och standardiserade produktval pågår och kommer fortsätta under 2022.

TN Sektor Gata och Fritid gör kontinuerlig inventering av respektive produkt för att kunna göra bedömning om annan produkt går att köpa in. Samtliga enheter inom sektorn har gått igenom produkterna. När en produkt byts ut omvärderas produkterna innan inköp

(Tekniska nämnden) .
Testa tjänsteköp för insamling av avfall (TN)

Arbete pågår med i första hand fokus på grovsopsinsamlingen. Detta är ett nytt sätt att arbeta för organisationen, vilket gör att kompetensen behöver byggas upp under arbetets gång. Detta gör att det tar längre tid, men kommer gå smidigare med tiden.