T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
.
Utveckla geografiskt informationssystem (GIS) och geodata inom kommunorganisationen (MSN)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Ett ökat behov av ordning, reda och struktur syns tydligt när ett flertal av Digiresans projekt behöver databaser och utrymme som ska passa in i kommunens befintliga databaser. Arbetet med metadata har på påbörjats och utförs med metoder hämtade från  informationssäkerhetsarbetet. För att nå en bredare spridning av GIS-lösningar inom organisationen är en ramfinansierad verksamhet ett effektivare utgångsläge än det köp/sälj-system som verksamheten grundar sig på idag.

Uppdraget är inte att se som genomfört under året då det finns ett flertal identifierade områden som behöver utvecklas ytterligare. 

.
Öka renoveringstakten på kommunens ledningsnät för VA (TN)

Uppdraget är genomfört under året.

Medel för sanering av kommunens ledningsnät har funnits beviljade i investeringsbudget för 2021 och planerade arbeten är genomförda. Arbetet kommer att fortgå även framöver såväl inom staden som ute på landsbygden genom olika sanerings- och utbyggnadsprojekt av verksamhetsområden. 

.
Planera för ersättning av Odenskogs återvinningscentral (TN)

Uppdraget är inte genomfört under året.

En förstudie kring ersättning av Odenskogs återvinningscentral har pågått under året men är inte slutförd och redovisad. Arbetet beräknas pågå även under våren 2022 och resultatet kommer därefter att presenteras.

.
Upprätta styrdokument för kollektivtrafik (MSN)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Den nytillsatta tjänsten som kollektivtrafikhandläggare har ansvarat för att påbörja arbetet med att upprätta ett styrdokument för kollektivtrafik. Planeringsdirektiv kommer att tas upp för beslut under början av 2022 och därefter påbörjas arbetet med att ta fram aktuellt styrdokument.

.
Ta fram en utvecklingsplan för Torvalla (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Strategi utveckling av Torvalla är klar och antogs av Kommunfullmäktige den 18 november.

.
Genomför åtgärder för att öka klimatanpassning av kommunens verksamheter (TN, KS, BUN, VON, MSN, KFN)

Uppdraget är genomfört under  året.

Kommunen har genomfört flertalet åtgärder under året.
-sett över möjligheterna till distansundervisning vid extrema väderhändelser
-tagit fram en plan för mathantering vid extrema väderhändelser och andra kriser.
- vid ny- och ombyggnation vidtas åtgärder för minskad solinstrålning ex vertikalmarkiser och solfilm
- på Odensalaskolan byggs för lokalt omhändertagande av dagvatten och ingen inkoppling på dagvattennätet.
- riktlinjen för gator, vägar och parkeringar innehåller hållbara dagvattenlösningar.
- en kartläggning av samtliga boendens utsatthet för värmeöar 
- en skyfallskartering har tagits fram och tillgängliggjorts i kommunkartan.
- beviljats bidrag för kunskapshöjande åtgärder för klimatanpassning. En kartläggning av identifierat riskområde för ras och skred på Östberget samt ett projekt för att digitalisera befintliga dagvattenledningar och bygga upp en simuleringsmodell för att få kunskap om systemnivån i dagvattenledningsnätet. Projekten genomförs under 2022.
-Kommunen har medverkat i en nationell informationsfilm som tagits fram av myndighetssamverkan Klimatanpassning där SMHI, MSB mfl ingår.

.
Utred brister och behov i den regionala och nationella infrastrukturen (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.  

Inom ramen för uppdraget har rapporter till påverkansarbetet för den nationella planen arbetats fram där fokus på rapporterna är tillgänglighet och social hållbarhet. En godsutredning har tagits fram vilken kommer att leda till ytterligare arbetsinsatser under 2022.

E14 genom Brunflo har byggts om i form av nya passager och bredare gång- och cykelbanor genom samhället.

Underlag inför prioritering av delsträckor för målhastighet 100 på Europavägarna samt Mittbanan som barriär i Brunflo har förskjutits på grund av att detta arbete har senarelagts av Trafikverket. Detsamma gäller för uppställningsspår på västra stationen, här beror det däremot på att programperioden för ERUF blivit framflyttad. 

.
Utveckla en åldrandevänlig kommun inom ramen för samarbetet med WHO:s nätverk Age Friendly Cities and Communitys (VON)

Uppdraget är genomfört under året.

Möjligheterna att utveckla nya dialogformer har varit begränsade som följd av pandemin. Under hösten 2021 har medborgardialoger och fokusgruppsintervjuer genomförts. Uppdrag som avser utveckling av medborgarinflytande kommer även att tas med i den handlingsplan som ska utformas inom projektet. Arbetet med att färdigställa nulägesanalysen blev framskjuten men kommer att genomföras i januari 2022. Resultatet har sammanställts i en bakgrundsrapport till strategidokument AFCC. Arbetet med handlingsplanen flyttas fram till våren 2022, eftersom AFCC-projektet fått ett nytt uppdrag att först ta fram bakgrundsrapport och strategidokument som handlingsplanen kan kopplas till. Förslag till bakgrundsrapport och strategidokument beräknas skickas ut på remiss i början av februari 2022. Diskussion om hur handlingsplanen ska utformas pågår inom styrgrupp AFCC.