T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
.
Utveckla en metodik för risk- och hållbarhetsanalys inför politiska beslut (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Ett förslag till metodik för risk- och hållbarhetsanalys inför politiska beslut är framtagen och kommer att implementeras under år 2022.

.
Slutför den påbörjade översynen och revideringen av politiska styrdokument med särskilt fokus på jämställdhet (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Under året har ett stort arbete lagts ner på att stötta förvaltningarna i att revidera och ta fram nya styrdokument. Ett stort arbete har också lagts ner på att ta fram horisontella riktlinjer där Område strategi och styrning själv är dokumentansvariga. Det är dock både ett väldigt omfattande uppdrag och även långa processer från framtagande till beslut så en hel del arbete kvarstår innan uppdraget är slutfört.

.
Säkerställ kommunens åtagande i egenskap av samisk förvaltningskommun och lagefterlevnad gällande lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Kommunfullmäktige antog den 20 december Riktlinje för arbete med nationella minoriteter. Riktlinjen syftar bland annat till att ange ambitionsnivån för kommunens arbete med nationella minoriteter. Den klargör också skillnaden i kommunens prioriteringar i fråga om samtliga minoriteters rättigheter enligt minoritetslagens grundskydd och samernas rättigheter som ett urfolk då kommunen ingår i förvaltningsområdet för samiska.

.
Förstärk ägarstyrningen av kommunala bolag (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Bolagscontroller har anställts. Arbete har påbörjats med revidering av ägardirektiv med tydligare koppling till kommunens styrmodell. En utredning av kommunens skattesituation har genomförts med syfte att kartlägga möjliga åtgärder för skatteoptimering inom kommunkoncernen. 

Rekrytering av jurist med inriktning ägarstyrning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt rörande de kommunala bolagen är genomförd.

.
Utred konsekvenser av köp- och säljmodellen samt beställar- och utförarmodellen (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Uppdraget flyttas till 2022 då både ekonomidirektör och budgetcontroller är nya i sina roller från och med hösten 2021. 

.
Utred hur en klimatbudget ska utformas för Östersunds kommun? (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Med anledning av vakans på ekonomidirektörstjänsten har uppdraget endast påbörjats under år 2021 men kommer att slutföras under år 2022. Inplanerat uppstartsmöte med klimatstrateg i januari 2022.

.
Utveckla en modell för att säkerställa att det finns pengar till drift och underhåll av nya områden (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

En revidering av investeringsmallen har genomförts och förväntas implementeras under våren 2022. I den nya investeringsmallen har en kolumn för drift och underhåll av nya områden lagts till och kommer därmed att utgöra en del av beslutsunderlaget avseende investeringar. 

.
Utveckla en modell för att säkerställa resursfördelning till Barn och utbildningsnämnden (KS)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Uppdraget flyttas till 2022 då både ekonomidirektör och budgetcontroller är nya i sina roller från och med hösten 2021. Arbetet har påbörjats i december 2021 och ett antal inledande möten har hållits med berörda nyckelpersoner. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

.
Upprätta en åtgärdsplan för att minska nettokostnadsavvikelser hos Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

En långsiktig åtgärdsplan är framtagen med utgångspunkt i effektivare arbetssätt. Åtgärder är påbörjade eller planeras att påbörjas under 2022.

.
Genomför digitaliseringsprojektet (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Till och med 2021-12-31 har 16 idéer beviljats medel. Dessa har implementerats eller håller på att implementeras. För många av idéerna krävs inga ekonomiska medel, annat än medarbetarnas arbetstid för att genomföra dem och ett antal sådana idéer har redan genomförts. Det kan handla om att skapa e-tjänster, använda digitala verktyg som redan finns och informera om hur arbetssätt kan förbättras med hjälp av digitala hjälpmedel.

Totalt har Digiresan beviljat medel om drygt 15 400 000 kr tom 31/12 2021 för inkomna idéer. Prognosen för övriga projektkostnader ligger på ca 10 000 000 kr för hela projekttiden. Kvarstående ekonomiska medel i Digiresan är ca 25 000 000 kr med ett år kvar av projekttiden.

.
Säkerställ beslutsunderlag för taxor och avgifter utifrån självkostnadsprincipen (TN)

Uppdraget är genomfört under året.

Mallar för taxebilaga, ekonomiskt underlag inför beslut samt mall i Canea för denna typ av tjänsteskrivelser är framtagna. Rutin är upprättad och beslutad av kommundirektör vad gäller hantering av kommunens taxeärenden.

.
Implementera processen för medborgarinflytande (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

En processkartläggning av medborgardialog är framtagen och beslutad vilket åtföljdes av en utbildning för politiker och tjänstemän under våren. Ny riktlinje för medborgarförslag antogs av Kommunfullmäktige under 2021. Arbetet med att ta fram nya och revidera befintliga styrdokument är ett arbete som kommer att fortsätta under 2022.