T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
.
Utveckla fler möjligheter att välja olika utförare av vård och omsorg i hela kommunen (VON)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Utredning av den ekonomiska konsekvensen av att införa LOV, alternativt LOU, inom hela kommunen är komplex. Beredning av ärendet har pågått sedan maj 2021 och har återrapporterats fortlöpande vid ordinarie nämndssammanträden samt till Budget- och utvecklingsgruppen. Förslaget går upp som information vid nämndssammanträdet i februari och beslut vid sammanträdet i mars 2022.

.
Undersök och analysera skillnader kopplat till kön när det gäller nöjdhet med insatser samt föreslå åtgärder/aktiviteter för att förbättra jämställdheten (VON)

Uppdraget är genomfört under året.

Analysarbetet har genomförts med stöd av extern konsult och förbättringsförslag har tagits fram. Vid analysen har det framkommit att det finns skillnader i upplevd kvalitet mellan kön. För medborgare med insatser från VON så upplever män i högre utsträckning en högre kvalitet i insatserna än kvinnor. Resultatet har återredovisats till VON och arbetet med att hantera åtgärdsförslagen planeras genomföras under 2022.

.
Inför nytt verksamhetssystem (VON)

Uppdraget är genomfört under året.

Arbetet är genomfört. Under våren genomfördes utredningsarbete och analys av omfattning och genomförande av övergång från Procapita till Viva gjordes. Utifrån denna utredning har inställningsarbete i Viva genomförts. Under hösten har utbildningar av samtlig personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen genomfört och driftstart av Viva genomfördes under årsskiftet 2021/2022. I samband med införande av Viva har en förvaltningsorganisation skapats. Syftet med organisationen är att, på ett bättre sätt än tidigare, underhålla och utveckla systemet fortlöpande. 

.
Säkerställ att LSS-bostäder är godkända ur brandsäkerhetssynpunkt (VON)

Uppdraget är genomfört under året.

Åtgärder av brister som tidigare inventerades åtgärdas enligt en projektplan. I de fall som åtgärder ej kan genomföras i befintlig byggnad pågår en parallell process med att ersätta dessa bostäder med nya. Uppdraget pågår i nära samverkan med Teknisk nämnd och Teknisk förvaltning som ansvarar för att tillhandahålla nya bostäder samt genomföra förändringar i befintligt bestånd.

.
Utveckla den externa samverkan för att fånga barn och ungas behov i ett tidigt skede (SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

Social- och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med Region Jämtland Härjedalen (BUP) har utökat och utvecklat insatsen IKB (Intensiv kontextuell behandling) genom att inkludera målgrupp med autism. Vidare undersöks möjligheterna att tillsammans med Regionen skapa en gemensam missbruksmottagning för målgruppen ungdomar med missbruksproblematik.

.
Utveckla samt permanenta lösningen med ett Barnahus (SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

Barnahus är permanentat genom gällande samverkansavtal. Uppföljningsplan är framtagen och beslutad av Barnahus styrgrupp.

.
Utöka öppenvårdens föräldrastöd för att minska väntetiden till insats (SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

Utökning av föräldrastöd har skett genom uppstart av ny verksamhet som kommer att erbjuda föräldrar möjlighet till föräldrastöd utan föregående beslut från socialsekreterare.

.
Genomför främjande och förebyggande insatser kring psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

Chefsnätverket BIRGER (barn och unga i riskgrupp) har nu även med en representant från Vård- och omsorgsförvaltningen i gruppen. Arbetet med Barnhälsoteam och närvaroarbetet följs upp i BIRGER. Antalet medarbetare som gått utbildning i behandlingsinsats för barn som bevittnat våld i nära relation har utökats. Familjestöd Bryggan har implementerat "Efter barnförhörssamtal".

.
Utred möjligheten att fortsätta utveckla kök på särskilda boenden så att maten lagas på plats (VON)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Vård- och omsorgsnämnden planerade för att genomföra utvärdering av genomförda satsningar på tillagningskök i Lit och Brunflo under 2020. Med utgångspunkt i denna utvärdering skulle arbetet tas vidare för att utreda hur nämnden på mest lämpliga sätt skulle utveckla övriga kök på särskilda boenden. Nämnden har inte kunna prioritera detta arbete under 2021 med anledning av den pågående pandemin.

År 2013 fastställde Kommunfullmäktige en kostpolicy som omfattade både Vård- och omsorgsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Det beslutades samtidigt att respektive nämnd skulle utforma politiska handlingsplaner kopplat till kostpolicyn. Den har numera utgått och har ersatts av en riktlinje – ”Politisk riktlinje Mat och måltider” (dnr 00176–2021). I det arbetet har åtgärder genomförts så numera tillagas viss mat inom hela Vård- och omsorgsnämndens verksamheter. 

.
Utveckla samt permanenta samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SAN)

Uppdraget är genomfört under året.

Samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) är permanent verksamhet från årsskiftet 2020-2021. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har följt upp och redovisat för styrgrupp och berörda nämnder (Kultur- och fritidsnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden).

.
Utred möjligheten att certifiera överförmyndarens ställföreträdare och införa mentorskap (ÖFN)

Uppdraget är genomfört under året.

Kunskap och erfarenhet bedöms finnas tillgängligt hos befintliga ställföreträdare i samarbetskommunerna och ersättningsfrågan bedöms vara utredd. Ett mentorprogram för ställföreträdare är därmed möjligt att skapa.  
Avseende certifiering av ställföreträdare är uppfattningen att incitament saknas i dagsläget då det inte finns något lagkrav på detta. Frågan behandlas som en del i SOU (2021:36) och om krav på grundutbildning lagstadgas får frågan om certifiering  återupptas.
 

.
Genomför hälsosatsning för personer med intellektuell funktionsnedsättning (VON)

Uppdraget är genomfört under året.

Flera olika aktiviteter har genomförts tillsammans med Svenska Parasportförbundet och resultatet av satsningen presenterades vid ett event på Hofvallen under hösten 2021. Utöver det har ett antal enheter deltagit i ett projekt tillsammans med Mittuniversitetet där deltagarna har genomfört digital träning. Projektet har rönt stor framgång i form av resultat och medialt intresse. Överlag finns det en stor kunskap och förståelse för "hälsans bestämningsfaktorer", både hos medarbetare och medborgare. Många pågående initiativ på enheterna kopplade till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor har lett till både uppskattning och påvisbar förbättrad hälsa hos våra medborgare.

.
Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva självständiga liv med stöd av digitala hjälpmedel (VON)

Uppdraget är genomfört under året.

Pandemin har bidragit till en snabbare omställning från fysiska insatser till digitala. En utmaning för många medborgare som har insatser från Vård- och omsorgsnämnden är en "digital tröskel" som vissa funktionsnedsättningar kan leda till. För att minimera risken för ett digitalt utanförskap har Sektor funktionshinder infört digitaliseringscoacher som ska stötta såväl medborgare som medarbetare i användandet av digitala verktyg och arbetssätt. Inom Sektor hemtjänst & särskilt boende prövas just nu digitalt inköp för att underlätta för medborgarna att kunna göra de inköp som behövs utan stöd av personal. Andra exempel på digitalt stöd som införts eller testas är läkemedelsrobot, trygghetsskapande teknik som inte involverar kamera med mera.