Nämnd T3 2021 Uppdrag. Kommentar T3 2021
(Barn- och utbildningsnämnd) .
Utvärdera kulturhjulet samt ta fram förslag på en möjlig fortsättning

Finansiering av fortsatt arbete med kulturhjulet är klart även för 2022. Vår kultursamordnare planerar tillsammans med verksamheternas kulturombud för 2022 års kulturaktiviteter för både förskolan och grundskolan.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Uppdrag att göra en översyn av bidragsreglerna till studieförbunden med syfte att nå fler samt i högre utsträckning nå de som normalt inte deltar i organiserad verksamhet.

Har påbörjat översynen men den slutförs under år 2022 i avvaktan på Riksrevisionens granskning av studieförbunden.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Uppdrag att utreda och lämna förslag på en öppen fritidsverksamhet för barn och unga i årskurserna 4-6 på eftermiddagar och lov.

Uppdraget är utfört och den öppna fritidsverksamheten för barn och unga i årskurserna 4-6 har startat under hösten 2021.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Uppdrag att utreda förutsättningarna att införa Fritidsbanken i Östersund med syfte att i första hand ge ekonomiskt utsatta möjlighet att kunna idrotta och delta i fritidsaktiviteter.

Utredning om fritidsbank är genomförd. Resultatet lämnas vidare till ordinarie budgetprocess för år 2023.

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Utveckla verksamheten för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa.

Kultur- och fritidsenheten

Genomlysning är genomförd och förslag är framtagna. Arbetet fortgår och slutförs under 2022.

Bibliotek

Biblioteksverksamheten har under året arbetat med biblioterapi för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Aktiviteter som har genomförts är 7 familjehemsträffar, 4 digitala/möten med familjehem. Bokpåsar har ställts i ordning för barn och unga som de har hämtat på biblioteket. Biblioteksverksamheten har under året haft 42 visningar för barn och unga. 11 bokträffar med boksamtal och läsgrupper har genomförts.

Kulturskola

Kulturskolan menar att dess verksamhet rent generellt är förebyggande för att barn och unga ska uppnå en god psykisk hälsa. Att ta del av, utöva och utvecklas inom kultur är något mycket grundläggande för människor och något de flesta av oss behöver få göra för att må bra. För att nå de elevgrupper med uttalat sämre psykisk hälsa hade Kulturskolan behövt utveckla ett samarbete med elevhälsa. Det har inte låtit sig göras detta pandemiår. 

Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamheten har under sommaren mottagit projektpengar och startat upp en tjejgrupp i enlighet med medborgardialogen i Torvalla. I det projektet har en handbok skapats så att arbetsmodellen kan ärvas av andra områden/kommundelar. Verksamheten med tjejgrupp i Torvalla kommer att fortsätta även under år 2022.