T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
.
Göra Östersunds kommun till den bästa kommunen för kvinnor att driva företag i (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Det har under året genomförts flera aktiviteter i enlighet med uppdraget. Bl.a. har samverkan skett med Almi Mitt och föreläsningsserier har genomförts med fokus på att lyfta fram goda exempel. 

.
Genomför åtgärder för att förbättra kommunens placering i Svensk näringslivs ranking (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

I Svenskt näringslivs ranking av lokalt företagsklimat under 2020 placerade sig Östersund på plats 130. Rankingen visade att det fanns förbättringspotential. Under 2022 har flertalet aktiviteter genomförts för att förbättra kommunens placering, bl.a. har en kommunintern informations- och utbildningsinsats genomförts där flertalet förvaltningar besökts för att diskutera vikten av ett bra näringslivsklimat. I den mätning som gjordes under 2022 hamnade Östersund på tio placeringar bättre än under 2020, dvs på plats 120. Resultatet av de åtgärder som sattes in under 2022 kommer att ses på den mätning som görs under 2023.

.
Samordna insatser för att främja arbetet med kommunens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov (KS, SAN)

Uppdraget är genomfört under året

Dialog har förts med Teknisk förvaltning gällande utveckling av jobbspår samt anpassning av nuvarande arbetsmarknadsåtgärder .Område HR fortsatt arbetet, tillsammans med berörda förvaltningar att samordna insatser för att främja arbetet med kommunens kompetensförsörjningsbehov. Under året har det erbjudits föreläsningar inom områdena inkludering och mångfald med fokus på kommunens kompetensförsörjningsbehov. Område HR har även fördjupad samverkan med Teknisk förvaltning för att skapa alternativa rekryteringsvägar.Under året har flera aktiviteter genomförts för att främja arbetet för såväl kommunens som näringslivets kompetensförsörjningsbehov. Exempel på aktiviteter är genomförandet av rekryterings- och hemvändarevent med lyckade resultat. Leva i Östersund har också fortsatt att utvecklas under året. 

.
Med förvaltningsövergripande perspektiv, inom de möjligheter kommunen har, arbeta för att bostadsbyggande sker i tätorter och landsbygd utanför Östersunds stad (KS)

Uppdraget är genomfört under året

Mark- och exploatering tillsammans med Näringslivskontoret tittar på möjligheten att söka statligt stöd för omvandling av befintliga flerbostadshus på landsbygden till bostäder som passar äldre. Mark- och exploatering har ett utökat fokus på att förvärva mark för bostäder utanför centrala Östersund, området har exempelvis köpt mark i Knytta och Bjärme under våren 2022. Mark- och exploatering har även markanvisat mark för flerbostadshus (hyresrätter) i Brunflo, Brunflo-Viken 2:72 m.fl., där syftet är att få igång nyproduktionen generellt i Brunflo.

.
Öka och anpassa utbudet av arbetsmarknads- och studieförberedande insatser (KS, SAN)

Uppdraget är genomfört under året

Arbetet med att genomföra åtgärder för att få fler och mer anpassade arbetsmarknads och studieförberedande platser pågår för fullt. En omorganisation har gjorts genom bildandet av nya Arbetsmarknadsenheten som är ett steg i detta arbete.

En upphandling riktad till sociala och ideella näringen är genomförd, här har tolv arbetsträningsplatser skapats. En arbetsgrupp för att utveckla arbetsmarknadsgrupperna på teknisk förvaltning har arbetat med att se över olika former av arbetamarknadsanställningar, vilket resulterat i vissa förändringar. Bland annat kommer några tjänster flyttas från skogsgruppen till nystartade Fritidsbanken. 

Jobbspår via serviceprogrammet på Verket startade under hösten år 2022. 

Drop-in på Verket gjorde en nystart under augusti. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att bemanna Drop-in men kommer framåt arbeta med att knyta olika verksamheter och funktioner till tjänsten, så att medborgarna möts av en samlad kompetens och kan få hjälp med så många frågor som möjligt på samma ställe.