Nämnd T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
(Barn- och utbildningsnämnd) .
Skapa en översyn av Familjecentralernas nuläge och framtida behov när det gäller lokaler och placering tillsammans med regionen

Fortfarande har ingen översyn av familjecentralerna placering gjort i samarbete med Regionen. Frågan måste aktualiseras nu eftersom det finns flera lokaler där regionen vill göra förändringar som påverkar vår verksamhet t ex i Torvalla där hälsocentralen ska öppna i samma lokaler som familjecentralen. Uppdraget behöver därför ligga kvar även under 2023.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Genomför åtgärder för att verkställa nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Vi har under rået vidtagit flera åtgärder som har sin grund i den nationella digitaliseringsstrategin. Vi har förstärkt vår IT-organisation med en IT-pedagog med samordnarfunktioner för att kunna skapa forum och utbildningar för att stärka kompetensen att använda IT med i undervisningen i vår organisation. Vi har också styrt upp processen kring informationssäkerhet vid inköp av nya appar och programvaror. En nu rutin är framtagen för verksamheterna när man köper ny programvara, lärverktyg eller appar. En ny nationell digitaliseringsstrategi kommer under våren 2023 så arbetet med att tydliggöra system, kompetens och användning av IT i undervisningen fortsätter även under 2023

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Genomför åtgärder för att öka likvärdigheten i förskolan

Rekrytering sker fortsatt på så sätt att de förskolor som har 66% förskollärare inte annonserar efter förskollärare för att fördela dem bättre på kommunens förskolor.

Modulerna inom "Framgångsrik undervisning genom lek och samspel" ger deltagande förskolor samma teoretiska bakgrund vilket gynnar en mer likvärdig utbildning för barnen i kommunens förskolor.

Arbetet i rektorsområdena har som syfte att öka likvärdigheten inom kommunens förskolor genom samarbete mellan rektorerna. (De har även syftet att minska arbetsbelastningen och öka det kollegiala utbytet för rektorerna.)

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Utveckla den samiska förskolan i samråd med samiska vårdnadshavare

Som uppföljning T2 med tillägget om rekryteringen av ny rektor.:

Verksamheten har efter samråd med vårdnadshavare utökats till två dagar i veckan. Detta ska följas upp under höstterminen med ett nytt samråd mot slutet av året. Fokus då blir att utvärdera den utökade verksamheten och fatta beslut tillsammans om hur vi går vidare. Under våren och sommaren har rekrytering av två nya pedagoger genomförts. Vårdnadshavare så väl som befintlig personal har bjudits ni och varit delaktiga i hela rekryteringsprocessen. Detsamma gällde vid rekryteringen av ny rektor.

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Genomför åtgärder för att öka likvärdigheten i grundskolan

Ekonomiska resurser har fördelats utifrån behov och analys för att stärka likvärdigheten mellan skolor. Ett fokusområde för dessa resurser har varit elevvärdar på mellanstadiet på skolor med ett behov att stärka trygghetsarbetet. Ett annat fokusområde har varit att stärka skolor med låga kunskapsresultat. Där har även ny roll arbetats fram (skolsocionom) för att kunna rekrytera bredare kompetenser i skolan med fokus på sociala frågor i skolan där det behövs som mest. 

Ett arbete för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet från skola till huvudman pågår med utgångspunkt i rektorsgruppen där stratsys har blivit ett mer centralt system för uppföljning och dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsdialoger med politiker har införts där kvalitetsarbete är i centrum. Med samma bas har även ett arbete kopplat till elevhälsans roll i det systematiska kvalitetsarbetet startats under våren och planeras pågå under hela innevarande läsår. 
 

(Kultur- och fritidsnämnden) .
Utveckla Kulturskoleverksamheten för att nå fler barn och unga.

Kulturskolan har utvecklat kurs- och samarbetsutbudet så att Kulturskolan når fler barn och unga från socioekonomiskt svagare områden genom att erbjuda dans i skolan, mer undervisning i Lit-området, har följt upp El Sistema-undervisningen med fler timmar på eftermiddagarna och erbjudit höstlovskurser.