Nämnd T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
(Kommunstyrelsen) .
Genomför insatser som ökar index Hållbart Medarbetar Engagemanget (HME) jämfört föregående år

Uppdraget är genomfört. Kommunstyrelsens HME-index ligger fortsatt på en hög nivå 80, jämfört med fjolårets nivå 76. Förvaltningens verksamheter har arbetet med olika insatser för att både bibehålla och förbättra - exempel på detta är; tydliggöra mål och styrning, fokus på kärnvärden/framåt med hjärtat. En kurs i hur man ska arbeta och prioritera sin tid har några verksamheter gått samt att några verksamheter haft grupputveckling och ärendehandledning. Allt för att minska stress och press i arbetssituationen men även privat. 

(Barn- och utbildningsnämnd) .
Ta fram en strategi för strategisk kompetensförsörjning för samtliga verksamheter

HÖK 21 blev klart för alla lärargrupper i mars månad och den planen jobber vi efter fram till 2024. För övriga yrkesgrupper har planen tagits fram i förvaltningens chefsgrupp enligt den modell som HR presenterade för oss i FLG i augusti. Den färdig dokumentationen är inte helt klar men åtgärderna är klara och därför bedöms den som klar

(Tekniska nämnden) .
Skapa möjligheter till rotation i arbete och möjlighet att testa andra arbeten

Sektor Avfall VA jobbar aktivit med frågan, bland annat via medarbetarsamtal. Fastighet jobbar med frågan under rubriken Kompetensförsörjning. På sektor Städ och service har rotation resulterat i faktiska arbetsbyten.

(Tekniska nämnden) .
Öka kompetensen inom HBTQ och genusfrågor och fortsätta arbeta med en tydligare värdegrund

En stor del av förvaltningens medarbetare har genomgått en Feedbackutbildning. Alla medarbetare ska ha genomgått en grundutbildning under kommande år. Uppföljande utbildningar planeras för chefer och arbetsledare. I utbildningen diskuteras bland annat värdeorden och vilka handlingar som dessa leder till. Inga specifika aktiviteter med HBTQ-frågor har genomförts. 

(Tekniska nämnden) .
Förbättra introduktion i samband med nyanställning med bättre uppföljning

Rutinen med introduktionsutbildningar har inte följts under hösten på övergripande nivå. Det arbetet ska återupptas 2023.

(Tekniska nämnden) .
Öka andelen utomnordisk arbetskraft

Sektor Avfall VA har ett aktivt arbete med skolor för att visa sin verksamhet och bredda rekryteringsbas. Sektorerna Städ och service samt Måltidsservice har idag en hög andel medarbetare med utomnordisk härkomst.