T3 2022 Uppdrag. Kommentar T3 2022
.
Öka den digitala mognaden hos kommunens chefer och medarbetare (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Ett antal utbildningar har genomförts i Officeprogrammet under 2022 med Lexicon. Kommunen har varit med i ett projekt om Digital mognad tillsammans med andra kommuner och SKR. Det visar att den digital mognaden i kommunen ökar, men det är otroligt ojämnt fördelat. Några enheter har även genomfört grundutbildningar i hur mobiltelefonen fungerar.

.
Utveckla chefers förmåga till att leda på distans och medarbetares förmåga till självledarskap (KS)

Uppdraget är genomfört under året.

Under året har följande utbildningar erbjudits och genomförts:

"Utveckla chefers förmåga att leda på distans" - två dagars utbildning med ämnet Tillitsbaserat ledarskap i praktiken. 

"Utveckla medarbetarnas förmåga till självledarskap" - utbildning i självledarskap för medarbetare.

.
Samordna och följa upp kommunens övergripande kompetensförsörjningsarbete (KS)

Uppdraget är genomfört under året. 

Område HR har startat ett arbete i samtliga förvaltningar utifrån ett nytt syn- och arbetssätt för att möta kommunens kompetensförsörjningsbehov. Kommunens arbete med kompetensförsörjning utgår från Sveriges kommuners och regioners nio strategier för att välfärden ska kunna möta den kompetensutmaning som vi står inför. Prioriterade områden har tagits fram utifrån förvaltningarnas uppdrag och behov. Utifrån kommunens kompetensutmaningar (framför allt inom Vård- och omsorgsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen) behöver kommunen som arbetsgivare tänka annorlunda för att utveckla våra verksamheter och fortsatt leverera goda välfärdstjänster för våra medborgare. Som exempel så har Vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram en bakgrundsrapport och identifierat områden som förvaltningen ska fokusera på nästkommande år för att möta förvaltningens kompetensförsörjningsutmaningar. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med fackliga representanter arbetat med förvaltningens kompetensförsörjning utifrån kollektivavtalet HÖK-21.

Område HR har tillsammans med Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och Näringslivskontoret erbjudit föreläsningar inom områdena inkludering och mångfald med fokus på kommunens kompetensförsörjningsbehov. Område HR har även fördjupad samverkan med Teknisk förvaltning för att skapa alternativa rekryteringsvägar till framför allt Måltidsservice och Städ.

Område HR påbörjat ett arbete för att omvärldsbevaka vad vi som arbetsgivare kan göra för att våra medarbetare ska vilja och ha möjlighet att arbeta längre.

Under hösten genomförde Område näringsliv och tillväxt tillsammans med Område HR en föreläsningsserie kring kompetensförsörjning som riktade sig till både kommun och näringsliv.

Inom ramen för att utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke har ett gemensamt arbete påbörjats mellan Område HR och Område Kommunikation med att ta fram och kommunicera ett kommunvarumärke baserat på Framåt med hjärtat. I kommunvarumärket ingår arbetsgivarvarumärket med våra kärnvärden. Arbetet har resulterat i en gemensam kommunikationsplan. Område HR har även under året fokuserat på att kommunicera kommunens kärnvärden som vår kultur Framåt med hjärtat i samband med medarbetardagar och inför undersökningen Hållbart medarbetarengagemang (HME).

.
Säkerställa och utveckla nämndens kompetensförsörjningsarbete (Alla)

Uppdraget är genomfört under året.

Arbetet med implementering av kompetensförsörjningsarbetet har påbörjats.

I Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har samtliga sektorer påbörjat arbetet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategin. Till exempel har workshops genomförts av verkssamhetsutvecklare och HR med samtliga chefer samt flera enheter inom förvaltningen med syfte att kartlägga arbetsuppgifter. Kartläggningarna har bland annat resulterat i omorganisation av verksamhetsutvecklare och förslag på inrättande av sektorsövergripande administrativt chefsstöd för att chefer bland annat ska kunna utföra ett mer nära ledarskap. Förvaltningen har även arbetat fram en rutin för att tillvarata socionompraktikanternas erfarenhet av deras praktiktid i förvaltningen samt att ta del av vad de anser är viktigt hos en framtida arbetsgivare. Inför 2023 planeras det inrättas ett introduktionsstöd till nya socialsekreterare inom sektor Barn Vuxen då de haft hög personalomsättning och rekryterade socialsekreterare saknar yrkeserfarenhet. 

I Kommunledningsförvaltningen pågår ett arbete med att identifiera områden som är prioriterade på förvaltningsnivå för att säkerställa kompetensförsörjningsbehoven. Bland annat har förvaltningen samordnat mottagande av praktikanter och marknadsfört det på kommunens hemsida. Förvaltningen har även tittat närmare på ett möjligt traineeprogram där kommunen kan ta emot talanger som får utvecklas utifrån de behov som identifierats.

I Samällsbyggnadsförvaltningen har en genomgång av materialet genomförts i förvaltningens ledningsgrupp. Under hösten ska en workshop genomföras i förvaltningsledningen där även samordnare ska delta.

Barn- och utbildningsförvaltningen har kommit en bit på väg då arbetet med kollektivavtalet HÖK -21 går hand i hand med kommunens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Det finns aktiviteter framtagna både på lång och kort sikt för hur kommunen ska arbeta vidare med lärargrupperna. Nästa steg är att övriga inom förvaltningen ska påbörja arbetet.

I Teknisk förvaltning pågår insatser inom ramen för strategisk kompetensförsörjning, främst inom sektor Måltidsservice och Städ.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en ettårig handlingsplan med åtgärder kring strategisk kompetensförsörjning som gäller för 2023. Från och med 2024 kommer det strategiska kompetensförsörjningsarbetet och åtgärder kopplat till detta att ingå i handlingsplan för Hälsofrämjande arbetsplatser inom förvaltningen och löpa över flera år.

Kultur- och fritidsförvaltningen har på flera träffar inom förvaltningsledningen arbetat med strategisk kompetensförsörjning och har bland annat haft en genomgång kring vikten av att arbeta långsiktigt med strategisk kompetensförsörjning samt genomfört analysen. Eftersom strategisk kompetensförsörjning är ett kontinuerligt arbete kommer förvaltningen att fortsätta att arbeta med den analys som tagits fram under 2023.

.
Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)

Uppdraget är genomfört under året.

Inom Område HR arbetar 21 personer varav 5 arbetar specifikt med hälsa, rehabilitering, arbetsmiljö och likabehandling. Att arbeta riktat med specialistkunskap hos arbetsgivare stödjs av forskning på området. Att Område HR har organiserat sig så har satt fokus på frågorna och skapat ett riktat arbetsgivarstöd i dessa frågor. Såväl strategiskt som operativt i dessa frågor. När HR omorganiserades och skapade specialistkunskap i dessa frågor så skedde en sänkning av sjukfrånvaron. 

Från att ha arbetat mycket med rehabiliterande insatser för redan sjuka medarbetare har det förebyggande arbetet ökat stadigt ute på arbetsplatserna ända fram till pandemin. I dagsläget ser vi ett resultat av pandemin genom att den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har ökat och genom att konflikter på arbetsplatser har ökat. Allt detta förebyggs av ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete och genom att ha förutsättningar i form av tid och resurser att kunna arbeta förebyggande på arbetsplatser. Under 2022 har Område HR fokuserat på att öka kunskaperna kring systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningsinsatserna har höjts och tillgängligheten till kunskapen har förbättrats likväl som möjligheten till att kunna bedriva ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete med förbättrade verktyg för uppföljning.

I uppdraget att bedriva strategisk kompetensförsörjning i kommunen har arbetsmiljö en stor betydelse för att skapa hälsosamma arbetsplatser och på så sätt säkra för att behålla och attrahera medarbetare.

Östersunds kommun har tecknat en överenskommelse om fördjupad samverkan med Försäkringskassan. Syftet med överenskommelsen är att utveckla samverkan mellan kommunen och Försäkringskassan när det gäller sjukskrivningsprocessen. Samverkan ska gälla främst på strategisk nivå med åtgärder som kan förebygga och förkorta sjukskrivningar hos Östersunds kommuns medarbetare.

Friskvårdsbidraget har höjts från 1 200 kr till 2 000 kr. Nytt för 2022 var även att medarbetarna fick välja på antingen en timmes friskvård per vecka eller friskvårdsbidrag. Det är svårt att se samband mellan högre bidrag och lägre sjuktal. Däremot så ger satsningar på friskvård ökade möjligheter för god hälsa.

Under pandemin har Område HR regelbundet tagit fram prognoser på sjukfrånvaro till verksamheterna för att underlätta för verksamheterna att rikta sina resurser där de behövs mest.

.
Kartlägg befintligt fastighetsbestånd för att identifiera vilka fastigheter som bör eller kan avyttras (BRE)

Uppdraget är inte genomfört under året.

Arbetet har inte hunnits med på grund av tidsbrist då fokus av arbetstiden har behövt vara investeringsprojekt samt underhållsprojekt.

.
Förbättra kommunikationen till medborgarna om vilket förebyggande arbete kommunen i samarbete med polisen gör kopplat till trygghet utomhus (KS)

Uppdraget är genomfört under året

Framtagande av samverkansöverenskommelse och medborgarlöften har skett.